Wednesday, 10 April 2013

April 10,2013.Day 135. Srimad Valmiki Ramayan - The First Epic Poem Of India. (Continued)


Book I : Bala Kanda - The Youthful Majesties

 Chapter [Sarga] 8
King Dasharatha proposes Vedic ritual for progeny
ततः साधु इति तद्वाक्यम् ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् |
वशिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम् || १-८-१०
१०. ततः = then; वशिष्ठः = Sage Vashishta; ब्राह्मणाः = Brahman-s; प्रमुखाः सर्वे = important personalities, all of them; पार्थिवस्य मुख ईरितम् = from king's, mouth, voiced; तत् वाक्यम् = that, sentence [idea]; साधु इति = splendid, it is; प्रति अपूजयन् = in turn, honoured him
Then the Brahman scholars along with Sage Vashishta and all other important personalities in their turn have blessed and honoured him, saying that "splendid is this idea..." thus, for that which is voiced by the king. [1-8-10]
ऊचुः च परम प्रीताः सर्वे दशरथम् वचः |
संभाराः संभ्रियंताम् ते तुरगः च विमुच्यताम् || १-८-११
११. सर्वे = all of them; परम प्रीताः = very, happy; दशरथम् = to Dasharatha; वचः = these words; उचुः च = they said, also; सम्भाराः = paraphernalia;संभ्रियन्ताम् = be provided; ते तुरगः च विमुच्यताम् = your, horse, also, be released.
All of them becoming happy have also said to King Dasharatha, "let the paraphernalia be provided, and your ritual-horse be released... [1-8-11]
सरय्वाः च उत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर् विधीयताम् |
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेतान् च पार्थिव || १-८-१२
यस्य ते धर्मिकी बुद्धिः इयम् पुत्रार्थम् आगता |
१२, १३अ. पार्थिव = oh king; सर्वथा = by all means; प्राप्यसे = you will beget; अभिप्रेतान् च = as you desired; पुत्रान् = sons; सरय्वाः च उत्तरे तीरे = River Sarayu's, on northern banks; यज्ञ भूमिः विधीयताम् = ritual, ground, be arranged yasya te = to whom, like you; धार्मिकी बुद्धिः इयम् = virtuous, thought, like this; पुत्र अर्थम् आगता = to beget sons, suggested itself to.

"Oh, king, by all means you will beget sons as you desired, since you, to whom an upright thinking has suggested itself... let the ritual ground be arranged on the northern banks of River Sarayu..." So said the scholars. [1-8-12, 13a]
ततः तुष्टोऽभवत् राजा श्रुत्वा तद् द्विज भाषितम् || १-८-१३
अमात्यान् अब्रवीत् राजा हर्ष पर्याकुल लोचन |
संभाराः संभ्रियंताम् मे गुरूणाम् वचनात् इह || १-८-१४
१३ब्, १४. ततः = then; राजा = king; तत् द्विज भाषितम् श्रुत्वा = that, Brahmans', saying, on hearing; तुष्टः अभवत् = glad, he became; राजा = king; हर्ष पर्याकुल लोचनः = happiness, lurching, on eyes; अमात्यान् अब्रवीत् = to ministers, spoke to; इह मे गुरूणाम् वचनात् = now, on my, teacher's, advise; सम्भाराः संभ्रियन्ताम् = paraphernalia, be procured.
" Then King Dasharatha is gladdened on hearing the sayings of those Brahmans. And with happiness lurching on his eyes the king spoke to the ministers, "As advised by my Vedic teachers let the paraphernalia be procured... [1-8-13b, 14]


No comments:

Post a Comment